رئیس روابط عمومی شورای شهر تهران از نامگذاری تعدادی از خیابان های تهران به نام شهرستان های اردبیل خبرداد و گفت: اندیشه دهم نیز بنام شهید حسینعلی صدآفرین از شهدای ایران در شهریور ۱۳۲۰ نامگذاری شد.

نامگذاری

داود دشتبانی گفت:در جریان جلسه شورای شهر تهران، شصت و سومین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت و بر اساس این مصوبه تعدادی از معابر و خیابان های تهران به نام شهرستان های استان اردبیل نامگذاری شد.

وی گفت: با رای موافق اعضای شورا خیابان نیایش واقع در خیابان توحید بنام اردبیل تغییر نام یافت

دشتبانی گفت: در ادامه بررسی صورت جلسه کمیسیون نام گذاری خیابان کوثر یکم واقع در ستارخان بنام پارس آباد از شهرستانهای شمال استان اردبیل نام گذاری شد. همچنین کوچه دوم بنام گرمی شهری در شمال استان اردبیل و کوچه سوم بنام کوثر یکی از شهرهای استان اردبیل نام گذاری شد.

وی از نامگذاری خیابانی در تهران به نام شهید صدآفرین نیز خبرداد و گفت: اندیشه دهم نیز بنام شهید حسینعلی صدآفرین، شهیدی که در شهریور سال ۱۳۲۰ در حمله روس ها به ایران و در دفاع از خاک وطن به شهادت نائل آمد نامگذاری شد.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53197