دبیر هیأت عالی نظارت استان اردبیل گفت: به دنبال شکایت و وقوع تخلفات، بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رأی در اردبیل و سایر شهرستان های استان انجام خواهد شد.

مشارکت انتخابات

به دنبال اعتراض و شکایت داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی شهرهای استان و وصول برخی گزارشات و مستندات در خصوص وقوع تخلفات در روز اخذ رأی و تشکیک در شمارش آراء برخی حوزه ها، بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رأی در اردبیل و سایر شهرستان های استان انجام خواهد شد.

مهدی توحیدی دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان با اعلام مطلب فوق اظهار داشت : با هدف صیانت از آراء مردم و حفظ حقوق کاندیداهای محترم و رفع شائبه های مطرح شده ، با دستور ریاست محترم هیأت عالی نظارت استان ، تعدادی از صندوق های اخذ رأی که بالاترین درصد شکایات در خصوص وقوع تخلف را دارند فراهم شده و با حضور بازرسین زبده و مورد وثوق مردم و دعوت از نهادهای محترم امنیتی و قضایی و تعدادی از کاندیداهای محترم معترض بازشماری خواهد شد.

دبیر هیأت عالی نظارت استان با تأکید بر اینکه هیأت عالی نظارت استان بدون توجه به فشارها و جو سازی ها به وظایف قانونی خود در حراست از آراء مردم عمل خواهد نمود ، از همه مردم ، اصحاب رسانه و مطبوعات و کاندیداهای محترم و عوامل نظارتی و اجرایی خواست اطلاعات تکمیلی و مستندات خود را جهت حصول نتیجه در اختیار هیأت عالی نظارت قرار دهند.

  پرینت

https://shahrkhan.ir/53205