شهروندان اردبیل درشب قدر با نجواهای شبانه با معبود خود به راز و نیاز پرداختند

ارزش شب قدر در قرآن و روایات بیش از هزار ماه دانسته شده و از این شب بعنوان شب رحمت الهی و آمرزش گناهان یاد می شود.

 

شب قدر

دعای نیایش قدر

دعای شب قدر

  پرینت

https://shahrkhan.ir/54