پیری پوست

کاهش روند پیری با تزریق اکسیر جوانی

در مطالعه جدید درباره سالخوردگی، دکتر کانبوی روشی برای کاهش سرعت این‌ نوع آسیب ها و عوارض شرح می دهد.
    up