جامعه شناسی |
درختکاری از دیدگاه جامعه شناسی ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

درختکاری از دیدگاه جامعه شناسی

کارشناسان علو اجتماعی از درختکاری به عنوان یکی از فرصت های ایجاد همدلی و افزایش مشارکت های اجتماعی یاد کردند که پیونددهنده تعاملات اجتماعی است.

جامعه شناسی شهری چیست؟ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جامعه شناسی شهری چیست؟

جامعه‌شناسی شهری درباره برخورد و تماس زندگی شهری در اعمال اجتماعی، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی و هر نوع ساخت اجتماعی که بر پایه اشکال شهری زندگی متکی باشد، بحث می‌کند.

پروژه محله رنگی چیست؟ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

پروژه محله رنگی چیست؟

 محله رنگ ها زیر مجموعه ای از برنامه های توسعه محله ور است.

بازنمایی حریم مکانی در شهر ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

بازنمایی حریم مکانی در شهر

یکی از حوزه های بسیار مهم که نمود مرزهای حریم خصوصی و عمومی است، فضای شهری است. چرا که در هر دو حریم عمومی و خصوصی توامان و در کنار هم در شهر وجود دارند و گاها تشخیص مرزهای آن از هم دشوار است.

خوانش سیاسی فضاهای مدرن شهری ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

خوانش سیاسی فضاهای مدرن شهری

شهر در ایران برآمده از یک تصمیم و اراده سیاسی تمرکز یافته و البته همراهی آن با نظام‌های قبیله‌ای خویشاوندی ولی بسیار فراتر از آن‌ نظام ها به شمار می‌آمد.

فرهنگ شهری از منظر مکتب محیط شناختی شیکاگو ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرهنگ شهری از منظر مکتب محیط شناختی شیکاگو

از منظر مکتب محیط شناختی شیکاگو شهرها به طور اتفاقی رشد نمی کنند بلکه در واکنش به ویژگی های مساعد محیط گسترش می یابد.

پدیده وندالیسم یا تخریب گرایی چیست؟ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

پدیده وندالیسم یا تخریب گرایی چیست؟

امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می‌کنند واقعیتی تلخ و در عین حال گریزناپذیر است و تقریباً همه ما و تقریبا هر روز شاهد عوارض این معضل اجتماعی هستیم.