حمید لطف اللهیان

جمع آوری رمپ های غیرمجاز در سطح شهر

شهردار اردبیل در جریان بازدید از معابر شهری، برجمع آوری و تخریب رمپ های غیرمجاز در سطح شهر خبر داد.
    up