استانداری اردبیل

سوابق گزینه‌‌های احتمالی استانداری اردبیل

با تغییرات انجام یافته در کابینه دولت سیزدهم، یکی از شاخصه‌های اساسی و مهم در استان، تغییرات استانداری‌ها در سراسر کشور است که در استان اردبیل نیز این موضوع در حال انجام است.
    up