جواد انصاری

دستاورد سفر شهردار و رئیس شورا به تهران

هغتنه پیش جواد انصاری به همراه محمود صفری شهردار، استاندار اردبیل و مدیر کل راه و شهرسازی در دفتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه ای برگزار کرده بودند، که در این مورد انصاری رئیس شورا توضیحاتی ارائه می دهد.
    up