رزمنده سپاه

روحیه جهادی نیاز امروز کشور است

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه اردبیل گفت: روحیه جهادی نیاز امروز کشور است.
    up