رویا کنعانی

راهکار جایگزین تهاتر در نظر گرفته شود

رویا کنعانی گفت: برای جایگزینی حذف بند تهاتر، بهتر است یک پیشنهاد جدید با رویکرد حل مشکل و پرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شود تا نارضایتی ایجاد شده در این زمینه برطرف شود.
    حمید لطف اللهیان

    شایسته نیست به خاطر برخی ایرادات موضوع تهاتر زیر سؤال برود

    حمید لطف اللهیان گفت: در فرآیند تهاتر در طول سال به عنوان یک عملیات مالی نظارت حسابرسی انتخاب شده از سوی شورا را نیز شاهد هستیم و تاکنون هیچ گزارشی از سوی حسابرسان در غیرقانونی‌ بودن این فرآیند مالی اعلام نشده است.
      up