فطریه

افزایش مشارکت مردم در پرداخت زکات فطریه

سرپرست اداره کل بهزیستی استان اردبیل گفت: زکات فطریه مردم نسبت به سال گذشته برای پرداخت به بهزیستی افزایش داشته است.
    up