زمین خواری

ارائه سند تک برگی برای ۳۴۵هزار هکتار اراضی ملی در اردبیل

مدیرکل ثبت و اسناد و املاک استان اردبیل گفت در ۹ ماهه امسال برای ۳۴۵هزارهکتار از اراضی ملی ثبت شده استان اردبیل سند تک برگی ارائه شده است.
    up