• شناسه خبر : 55677
  • تاریخ انتشار : 27 مرداد 1400 - 12:50

فانوس ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب فانوس خاموش و یا خواب فانوش روشن را ببینیم. برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب فانوس پرداخته است .او می گوید روشن کردن فانوس در خواب تاریک به معنای پیروزی می باشد و دیدن فانوس روشن در خواب تعبیر خوبی دارد .ولی دیدن فانوس شکسته در خواب تعبیر خوبی ندارد . با پرشین وی همراه باشید .

اگر در خواب ببینید مکانی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید,امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری استکه از فانوس به اطراف پراکنده می گردد.

اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند,این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است .

اگر در خواب ببینید در مکانی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید ,که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است.

حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شدو پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند.

اگر فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است,ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می دهد ,امید بیهوده و کاری عبث است.

امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهدولی اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهدکه موجب رفع نگرانی های شما می شود.

تعبیر دیدن فانوس در خواب
حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد خوب است. همین تعبیر را دارد اگر شما به کسی فانوس بدهید.اگر خواب دیدید فانوس های متعدد دارید امید هائی برای شما پیدا می شود.

دیدن فانوس روشن در خواب نیکو است. فانوس روشن در تاریکی بهتر است و نیکو نیست اگر ببینید,فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد.

فانوس شکسته و ناهنجار و غیر قابل استفاده هم خوب نیست و اگر در خواب کسی به شما بدهد,نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می ورزد.

اگر در خواب ببینید باد شدیدی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می گوید ,حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید,اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید

به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال خواب دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

up